Algemene voorwaarden Kiepe Safety Group B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en diensten zoals verricht door Kiepe Safety Group.

Artikel 1 – BEGRIPPEN

Kiepe Safety Group:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kiepe Safety Group BV, gevestigd te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85464902;

Opdrachtgever:
Eenieder met wie Kiepe Safety Group een overeenkomst sluit of ten behoeve van wie Kiepe Safety Group diensten levert;

Diensten:
Alle op basis van deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties;

Medewerker:
De door Kiepe Safety Group voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personen en/of hulppersonen;

Overeenkomst:
deze algemene voorwaarden of afzonderlijke (deel)overeenkomst met betrekking met betrekking tot het verrichten van diensten door Kiepe Safety Group.

Artikel 2 – ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

2.1
Voor elke (beveiligings)inzet door Kiepe Safety Group zullen partijen een Overeenkomst aangaan, waarin duidelijk wordt gemaakt welke Diensten Kiepe Safety Group zal verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Op elke Overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3
De bepalingen van deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle Diensten van Kiepe Safety Group ook indien de relatie niet schriftelijk is overeengekomen dan wel niet expliciet verwezen is naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – VERPLICHTINGEN EN FACILITEITEN OPDRACHTGEVER

3.1
Opdrachtgever zal Kiepe Safety Group in staat stellen de Diensten te verlenen, door al hetgeen te doen dat in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd.

3.2
Opdrachtgever plant en informeert Kiepe Safety Group over de te verlenen Diensten.

Artikel 4 – KWALITEIT VAN DE DIENSTEN

4.1
Indien Opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de Diensten van Kiepe Safety Group dient Opdrachtgever hier allereerst met Kiepe Safety Group over in gesprek te gaan.

4.2
Kiepe Safety Group zal Opdrachtgever op eerste verzoek kopieën verstrekken van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie.

Artikel 5 – GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

5.1
Alle vertrouwelijke informatie die partijen uit hoofde van de tussen hen gesloten Overeenkomst ter ore is gekomen, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en voor het overige geheim worden gehouden.

5.2
In het kader van de Overeenkomst zal er regelmatig uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvinden. Kiepe Safety Group en Opdrachtgever zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de AVG. Kiepe Safety Group is ervoor verantwoordelijk dat aan Opdrachtgever alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Kiepe Safety Group hiertoe gerechtigd is en de eventuele benodigde toestemming hiervoor is verkregen van de betreffende Medewerker of derde.

Artikel 6 – KOSTEN EN BETALING

6.1
Alle offertes en aanbiedingen van Kiepe Safety Group zijn exclusief omzetbelasting (BTW). In de Overeenkomst wordt vastgelegd wat de hoogte is van de kosten van de dienstverlening door Kiepe Safety Group.

6.2
De door Kiepe Safety Group uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Diensten.

6.3
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen/beoogd werd.

6.5
Kiepe Safety Group heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Kiepe Safety Group om de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

6.6
In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

6.7
Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding de wettelijke handelsrente en alle door Kiepe Safety Group gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1
Indien zich een omstandigheid voordoet die leidt tot een mogelijke schadeplichtigheid van Kiepe Safety Group of Opdrachtgever, dan verplicht de andere partij zich om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de (mogelijke) schade zoveel mogelijk te beperken. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden.

7.2
Iedere aansprakelijkheid van Kiepe Safety Group voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Deelovereenkomst en opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Kiepe Safety Group gesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van Kiepe Safety Group op grond van de polisvoorwaarden van deze (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering.

7.3
Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering is de schadevergoedingsplicht voorvloeiende uit aansprakelijkheid van Kiepe Safety Group, beperkt tot het door Kiepe Safety Group in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte tarief, met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro).

7.4
Opdrachtgever vrijwaart Kiepe Safety Group voor aanspraken van derden (Medewerkers van Kiepe Safety Group en door Kiepe Safety Group ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 8 – DUUR EN BEËINDIGING

8.1
Opdrachtgever en Kiepe Safety Group kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Kiepe Safety Group opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

8.2
De Overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Overeenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.

8.3
Partijen hebben het recht om de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Kiepe Safety Group surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden.

Artikel 9 – OVERIG

9.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2
Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

9.3
Indien één (of meer) bepaling(en) van deze Overeenkomst onverbindend zal (zullen) zijn, of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving aanpassing behoeft (behoeven), zal deze Over- eenkomst overigens tussen Partijen van kracht blijven en verbinden Partijen zich jegens elkaar tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de daarmede beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal eerst tussen Partijen van kracht zijn, indien deze schriftelijk zal zijn vastgelegd.

9.4
Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Direct contact opnemen